Dieta krajowa a zagraniczna – jakie są różnice?

2020
15 stycznia
Wnętrze lotniska

Dieta krajowa a dieta zagraniczna – czym się różnią, ile wynoszą?

 

W dzisiejszych czasach mobilność pracownicza jest coraz bardziej popularna. Mimo technologii ułatwiających kontakt spotkania osobiste są nieodłącznym elementem utrzymywania relacji oraz wypełniania obowiązków służbowych. Warto w takich sytuacjach wiedzieć, jakie świadczenia przysługują pracownikowi.  

Delegacja, a podróż służbowa

Na wstępie należy rozróżnić pojęcie oddelegowania od podróży służbowej. Oddelegowanie jest to skierowanie pracownika do wykonywania pracy na określony czas do miejscowości innej niż wskazana w umowie. W sytuacji takiej wymagany jest aneks do umowy z uwzględnieniem nowych warunków pracy. Podróż służbowa dotyczy podróży, którą pracownik odbywa na polecenie przełożonego poza miejscowość, w której na stałe wykonuje obowiązki zawodowe. Warto podkreślić, że praca mobilna – wymagająca ciągłego zmieniania miejsca pracy oraz terminów nie stanowi podróży służbowej. Podstawą podróży służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego z określeniem celu, miejsca oraz terminu wyjazdu. Wobec pracownika, który odmówi realizacji podróży służbowej, pracodawca może wyciągnąć konsekwencje zgodne z kodeksem pracy. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży oraz rodzice opiekujący się dziećmi do 4 roku życia.  

Co można wliczyć w koszty podróży służbowej?

W ramach podróży służbowej pracownikowi przysługują:
 • Diety,
 • Zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, innych niezbędnych wydatków np. biletów na targi, opłat parkingowych.
Warto podkreślić, że pracodawca często określa środek transportu, którym porusza się pracownik podczas podróży służbowej. Jeśli pracownik bez żadnego uzasadnienia zmieni środek transportu, pracodawca może nie zwrócić mu kosztu przejazdu. Zwrot kosztów transportu realizowany jest na podstawie przedstawionych przez pracownika dokumentów (faktur, rachunków). W przypadku braku tych dokumentów pracownik może otrzymać ryczałt za dojazdy w wysokości 20% diety (6 zł) za każdą rozpoczętą dobę podróży. Ma to miejsce tylko w sytuacji, gdy pracownik poniósł koszty. Pracodawca może wyrazić zgodę na podróż środkiem transportu należącym do pracownika. Wówczas rozliczenie kosztów jest oparte o przebieg pojazdu i naliczane co 1 km z uwzględnieniem rodzaju pojazdu:
 • Motorower – 0,1382 zł;
 • Motocykl – 0,2302 zł;
 • Samochód osobowy o pojemności do 900 cm – 0,5214 zł;
 • Samochód osobowy o pojemności powyżej 900 cm – 0,8358 zł.
 

Delegacje krajowe

Przepisy dotyczące podróży służbowej nie regulują szczegółowo wysokości diety przysługującej pracownikom z sektora prywatnego. Zapisy określają jednak, że stawki nie mogą być niższe niż w przypadku pracowników ze sfery budżetowej. Szczegółowe kwoty określa się w regulaminie wynagrodzenia, w układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę. Obecnie wysokość pełnej diety krajowej wynosi 30 złotych. Kwota diety jest uzależniona od tego, jak długo trwała podróż. 
 • Do 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 • Od 8 do 12 godzin – ½ diety
 • Ponad 12 godzin – pełna wysokość diety.
Za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, natomiast za kolejną część doby, odpowiednia wartość:
 • Do 8 godzin – ½ diety,
 • Ponad 8 godzin – pełna wysokość diety.
Wysokość diety może być również pomniejszona, gdy pracodawca zapewnia wyżywienie. Wówczas pomniejszenie wygląda następująco:
 • zapewnienie śniadania – 25% diety;
 • zapewnienie obiadu – 50% diety;
 • zapewnienie kolacji – 25% diety.
Oczywiście zapewnienie przez pracodawcę całodziennego bezpłatnego wyżywienia (min. 3 posiłki) jest równoznaczne z niewypłaceniem diety. Zwrot kosztów noclegu następuje w oparciu o przedstawiony rachunek, jednak w kwocie nieprzekraczającej określonych w rozporządzeniu limitów (dwudziestokrotności wysokości diety). W razie braku rachunku pracodawca jest zobowiązany do wypłaty 25% limitu.  

Delegacje zagraniczne

Wysokość diety przysługującej za podróże zagraniczne nie jest odgórnie regulowana. Jej wartość zależy od pracodawcy, który może ustalić te kwestie np. w układzie zbiorowym. Warto jednak podkreślić, że ustalenia te muszą być zgodne z art. 775 Kodeksu pracy, a także pozostałymi regulacjami w miejscu pracy. Kwota ta nie może być niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju właściwego dla pracownika. Dieta podczas zagranicznej podróży służbowej ma na celu pokrycie całkowitych kosztów wyżywienia, a także innych niezbędnych wydatków. Zatem wartość ta powinna być powiązana z realnymi cenami w danym kraju. Ustalenie kwoty diety nie bierze pod uwagę krajów, przez które realizowany jest tranzyt do miejsca docelowego realizowania obowiązków. Stawki diet w poszczególnych krajach zawiera załącznik do rozporządzenia o zagranicznych podróżach służbowych z dnia 1 marca 2013 roku. Przykładowe diety na podróż oraz limity na nocleg:  
PaństwoKwota dietyKwota limitu noclegu
Austria52 euro130 euro
Belgia48 euro160 euro
Czechy41 euro120 euro
Dania406 korony duńskiej1300 korony duńskiej
Francja50 euro180 euro
Grecja48 euro140 euro
Hiszpania50 euro160 euro
Islandia50 euro160 euro
Litwa39 euro130 euro
Luksemburg48 euro160 euro
Niemcy49 euro150 euro
Norwegia451 koron norweskich1500 koron norweskich
Szwajcaria88 franków szwajcarskich200 franków szwajcarskich
Szwecja459 korona szwedzka   1800 korona szwedzka
Wielka Brytania35 funtów brytyjskich200 funtów brytyjskich
  W przypadku podróży zagranicznych również mamy do czynienia z wyliczeniem kwoty uzależnionym od długości podróży. Za pełną dobę przysługuje dieta w całej wysokości, natomiast za poszczególny przedział godzinowy:
 • do 8 godzin – 1/3 diety,
 • od 8 do 12 godzin – 50% diety;
 • od 12 godzin – pełna dieta.
Analogicznie jak w przypadku podróży krajowych dieta może być pomniejszona w zależności od zapewnienia przez pracodawcę darmowych posiłków. W tym przypadku procentowe zmniejszenie diety kształtuje się następująco:
 • śniadanie – 15%;
 • obiad – 30%;
 • kolacja – 30%.
Jeśli pracownik w czasie podróży służbowej otrzymywał kwotę przeznaczoną na wyżywienie, która była nie niższa niż wysokość diety – wówczas nie przysługują mu dodatkowe środki. W internecie można znaleźć również kalkulatory podróży zagranicznych, które ułatwią wyliczenie wysokości diety oraz przysługujących dodatków.   Tekst został opracowany przez: