Skip to main content

Polityka ochrony danych osobowych kandydatów

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI ZATRUDNIENIA SILVERHAND

 

 

KTO ADMINISTRUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L,z 2016 nr 119, str.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”), chcielibyśmy poinformować Cię, że:

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu rekrutacji do pracy na terytorium Polski lub EU/EOG na stanowisko, na które aplikowałeś/aplikowałaś, jest Dominik Matczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SILVERHAND Dominik Matczak”, ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań.
  2. W sprawie ochrony udostępnionych Administratorowi danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres email: rodo@silverhand.eu bądź przesyłając nam wniosek lub pytanie tradycyjną drogą pocztową na podany powyżej adres siedziby Administratora.
  3. Do przetwarzania Twoich danych osobowych upoważnione są wszystkie osoby zatrudnione przez Administratora, tj. Silverhand Dominik Matczak (lista tych osób znajduje się na stronie internetowej www.silverhand.eu – w zakładce o nas i ograniczona jest wyłącznie do oddziałów: Poznań, Kraków, Ostrów Wielkopolski). W razie jakichkolwiek wątpliwości, zawsze możesz zadać nam pytanie dotyczące tej kwestii, przysyłając je na adres poczty elektronicznej rodo@silverhand.eu. W bardzo pilnych sprawach możesz też do nas zadzwonić +48539601600.

 

 

NIE UDOSTĘPNIAJ NAM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, O KTÓRE WYRAŹNIE NIE PROSIMY

 

Zgodnie z art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy na etapie rekrutacji przetwarzamy oraz możemy wymagać przekazania nam co do zasady wyłącznie następujących danych (dalej: „Dane Podstawowe”):

 

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

O udostępnienie nam Twoich danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia możemy poprosić Cię wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Gdyby kiedykolwiek któraś z osób zatrudnionych w Silverhand poprosiła Cię o udostępnienie innych danych niż wskazane powyżej, to nie wahaj się skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: rodo@silverhand.eu

 

 

NIE DYSKRYMINUJEMY I NIE ZGADZAMY SIĘ NA JAKĄKOLWIEK DYSKRYMINACJĘ

 

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

 

 

 

DANE PRZEKAZANE Z WŁASNEJ INICJATYWY

 

Jeśli przekazałeś/przekazałaś nam inne dane osobowe niż Dane Podstawowe (w tym dane należące do „szczególnej kategorii danych” w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia), m. in. miejsce zamieszania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, prawo jazdy, fotografia, skan wszelkiego rodzaju uprawnień, dyplomów i certyfikatów, informacje o stanie cywilnym, a także dane dotyczące zdrowia (etc.), to pragniemy podkreślić, że to stało się nie tyle na nasze żądanie, ile dobrowolnie (z Twojej własnej inicjatywy) i świadomie, ponieważ co do zasady wskazane powyżej dane nie są nam potrzebne w celu prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji. Gdyby jednak przekazanie ww. oraz innych danych nie nastąpiło dobrowolnie (za Twoją zgodą) lub nieświadomie (np. przez przypadek bądź nieuwagę), to prosimy o skierowanie wniosku o usunięcie tych danych lub wykonanie innej operacji na danych na adres poczty elektronicznej: rodo@silverhand.eu. Pamiętaj też, że nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, dlatego prosimy, abyś ich nam nie udostępniał.

 

Wszelkie dane, jakie otrzymujemy przetwarzamy wyłącznie na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 7 lat, za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub będziemy zobowiązani do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane przetwarzane będą zatem w celu wykonania umowy o świadczenie usług rekrutacyjnych (niezależnie od rzeczywistej nazwy tej umowy). Bez podania Danych Podstawowych wykonanie przez nas usługi pośrednictwa pracy byłoby niestety niemożliwe.

 

 

CZY WIESZ, KOMU UDOSTĘPNIMY TWOJE DANE?

 

Podane przez Ciebie dane możemy udostępnić następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Celny), współpracującym z Administratorem kancelariom prawnym, pomiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi utrzymania i eksploatacji systemu teleinformatycznego (m. in. CRM), pracodawcy zagranicznemu (tylko EU/EOG) lub pracodawcy z siedzibą na terytorium Polski. Twoje dane zostaną przekazane określonemu pracodawcy zagranicznemu lub polskiemu tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. W tym celu skontaktujemy się z Toba telefonicznie lub w formie elektronicznej, a fakt otrzymania zgody zostanie odnotowany w naszym systemie CRM.

 

Nie martw się! Podane przez Ciebie dane osobowe nie zostaną przekazane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego / UE ani organizacjom międzynarodowym. Nie przekażemy ich bankom, pośrednikom finansowym, firmom handlującym materacami czy garnkami. Silverhand jest agencją rekrutacyjną i prowadzi wyłącznie działania mające na celu znalezienie dla Ciebie najlepszego pracodawcy. Nasza polityka ochrony danych osobowych nigdy pod tym względem nie ulegnie zmianie.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU I DOSTĘPU DO DANYCH

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celach wskazanych powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Gwarantujemy Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani „profilowane“. Pamiętaj też, że posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Będziemy Ci jednak wdzięczni, jeśli najpierw pozwolisz nam ustosunkować się do Twoich wątpliwości i naprawić ewentualny błąd.

 

 

JEŚLI CHCESZ PRZESŁAĆ NAM SWOJE CV WRAZ Z TWOJĄ FOTOGRAFIĄ, CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA, TO MUSISZ NA TO WYRAZIĆ NAJPIERW ZGODĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI

 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 7822), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Silverhand” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Silverhand wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia. Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Silverhand, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Silverhand moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie.  Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego (lista tych osób znajduje się na stronie internetowej www.silverhand.eu – w zakładce „O nas” i ograniczona jest wyłącznie do oddziałów: Poznań, Kraków, Ostrów Wielkopolski). Jednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@silverhand.eu, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@silverhand.eu; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Silverhand lub zadzwonię pod nr tel. +48539601600.

 

 

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. b, art. 7, art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; art. 22 (1) §1-§3 Kodeksu pracy.

 

Więcej informacji można znaleźć na naszej podstronie dotyczącej ochrony prywatności.