Skip to main content

Delegowanie pracowników – co się zmieni po 30 lipca?

Prawo i podatki

Od dziś zmianie ulegną unijne przepisy dotyczące delegowania pracowników. Co to oznacza dla pracowników i firm delegujących?

Na polskim gruncie

W związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z dnia 28 czerwca 2018 roku, dnia 15 czerwca 2020na stronie Sejmu został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz ustaw powiązanych z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących delegowania.Aktualna forma ustawy została przekazana do Senatu 24 lipca, zaś jej treść jest dostępna na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/430_u.htm

Czego dotyczą zmiany?

Najistotniejsze zmiany w delegowaniu pracowników, dotyczą:

 1. Wprowadzenia maksymalnego okresu delegowania pracowników na okres 1 roku z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy (po poinformowaniu odpowiedniego urzędu o zmianie ram czasowych). Po okresie 18 miesięcy delegowany będzie mógł kontynuować pracę w kraju delegowania, jednak zgodnie z przepisami zrównującymi pracowników delegowanych z krajowymi.Pod uwagę będzie tu brana także tzw. „zasada korzystniejszości”.
 2. Dzięki zmianom osoby delegowane, wykonujące tę samą pracę mogą liczyć na wynagrodzenie na takim samym poziomie, jak pracownicy lokalni.
 3. Zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej odpowiedników w innych krajach, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy powyższymi instytucjami.

Nowe przepisy – nowe problemy?

Zmiany w przepisach dotyczących delegowania pracowników będą oznaczały ogromne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw w zakresie nowych procedur logistycznych oraz administracyjnych. Będą się wiązały również ze znacznymi kosztami po stronie delegującego, gdyż będzie musiał zaoferować pracodawcom – użytkownikom konkurencyjne rozwiązania,niezwiązane z niższymi kosztami zatrudnienia. Problemy może nastręczać również kompletowanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia oraz ustalenia prawa do emerytury pracowników delegowanych do różnych krajów europejskich.

Dodatkowe zmiany

Od 30 lipca zaczną obowiązywać również dodatkowe przepisy powiązane z równym traktowaniem pracowników, w szczególności dotyczące:

 • Dyskryminacji i równości w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn,
 • Wolności indywidualnych oraz zbiorowych w ramach stosunku pracy,
 • Ochrony rodzicielstwa i pracowniczych praw rodzicielskich,
 • Czasu pracy i odpoczynku (ze szczególnym uwzględnieniem pracownikówmłodocianych),
 • Dni wolnych oraz płatnych urlopów,
 • Przepisów BHP,
 • Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • Zwrotu kosztów delegacji oraz podróży służbowych.

Tekst został opracowany przez:

poloniusz.pl