fbpx

Ślub z obcokrajowcem

2017
21 listopada
Ślub z obcokrajowcem
Emigracja zarobkowa często wiąże się ze zmianą otoczenia i poznawaniem nowych osób. Nierzadko takie znajomości skutkują miłością i chęcią rozpoczęcia wspólnego życia. Jednak jakie formalności należy spełnić, by zacementować swój związek z obcokrajowcem?

Niezbędne dokumenty

Okazuje się, że śluby z cudzoziemcami są coraz popularniejsze. Każdego roku, aż 10 tysięcy naszych rodaków rozpoczyna małżeństwo z osobą innej narodowości. W standardowych przypadkach cudzoziemcy do zawarcia małżeństwa potrzebują następujących dokumentów:
 • Aktualny paszport.
 • Wydany przez urząd cywilny (odpowiedniego kraju) dokument potwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa. Jeśli w danym kraju urząd cywilny nie wydaje tego typu oświadczenia, należy wnioskować o jego wydanie do sądu rejonowego.
 • Skrócony odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym w języku polskim.
 • Oświadczenie o nazwisku, które będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci (do wypełnienia w Urzędzie Stanu Cywilnego).
W wyjątkowych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, jak poniżej:

Przypadek

Dokument

Obcokrajowiec o statusie uchodźcy

Genewski Dokument Podróży wydany przez Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców

Obcokrajowiec posiadający prawo pobytu w Polsce

Karta pobytu

Bezpaństwowiec bez stałego miejsca zamieszkania w Polsce

Dokument podróży lub paszport wydany przez państwo zamieszkania

Rozwiedziony obcokrajowiec

Prawomocny wyrok sądu dotyczący rozwodu lub skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Skrócony akt urodzenia.Polacy, którzy chcą zawrzeć małżeństwo z obcokrajowcem powinni posiadać następujące dokumenty:
 • Dowód osobisty.
 • W przypadku rozwodników wymagany jest również skrócony odpis aktu małżeństwa z potwierdzeniem rozwodu.
 • W przypadku wdowców wymagany jest odpis aktu zgonu małżonka.

Procedury krok po kroku

Najpóźniej 31 dni przed datą ślubu narzeczeństwo powinno udać się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego wraz z kompletem dokumentów. Urzędnicy wydają wówczas dokument zaświadczający o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Potwierdzenie pozostaje w urzędzie lub jest wydawany osobom zainteresowanym na potrzeby ślubu konkordatowego. Sprawdzenie sytuacji prawnej cudzoziemca odbywa się przez konsulat lub ambasadę danego państwa w Polsce. Warto również podkreślić, że w USC wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy cudzoziemiec mówi bardzo dobrze po polsku. Polskie prawo ma ograniczone świadczenia wobec obcokrajowca, który wziął ślub z obywatelem Polski. Tym samym o prawo pobytu lub pozwolenie na pracę należy ubiegać się w Urzędzie Wojewódzkim. W początkowym okresie małżeństwa, małżonkowie mogą być wezwani na przesłuchanie, mające zweryfikować autentyczność związku. Dodatkowo kartę pobytu małżonka odnawia się, co roku.

Ślub kościelny z cudzoziemcem

W przypadku ślubu kościelnego obcokrajowiec będzie dodatkowo potrzebował:
 • Zaświadczenie o przyjęciu chrztu i bierzmowania.
 • Zaświadczenie z USC o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.
 • Potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich.
Warto również ustalić język, w którym będzie się odbywał ślub. Z reguły może być potrzebny tłumacz przysięgły, chyba że ksiądz zna język, w którym ma być odprawiane nabożeństwo.

Ślub za granicą

Jeśli zdecydujemy się na ceremonię małżeństwa poza ojczyzną obowiązują nas przepisy odpowiednie dla danego kraju. Niezależnie od tego, musimy zarejestrować nasz związek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podanie o rejestrację musi zostać dostarczone do urzędu osobiście, drogą pocztową, poprzez członka bliskiej rodziny lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (niespokrewnionej). Rejestracji możemy również dokonać za pośrednictwem konsulatu, jednak jest to procedura droższa i bardziej skomplikowana. Rejestracja małżeństwa może nastąpić na 3 sposoby:
 • Wpis z zagranicznego aktu małżeństwa;
 • Odtworzenie aktu małżeństwa (jeśli nie można uzyskać odpisu zagranicznego dokumentu);
 • Rejestracja małżeństwa (niezarejestrowanego za granicą).
  Tekst został opracowany przez: