Kierownik projektu / Project Manager (Polska)

Miejsce pracy: Polska, Poznań
Angielski
język wymagany
Aplikuj teraz

Agencja Zatrudnienia Silverhand jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

Nr ref. 3737 - IT

Kierownik projektu / Project Manager (Polska)

Naszym klientem jest firma która oferuje swoim klientom outsourcing, multijęzyczną obsługę i wsparcie techniczne przez całą dobę. Firma ma swoje oddziały w 8 miejscach na całym świecie: w Rumunii, Belgii, na Tajwanie, Filipinach i w USA.

W Polsce biuro mieści się w samym centrum Poznania i na tą chwilę zatrudnia ok 100 osób.

 

Klient oferuje:

 • zatrudnienie na polskich warunkach – umowa o pracę
 • pracę w nowoczesnym, komfortowym biurze w samym centrum Poznania
 • międzynarodowe, wielokulturowe środowisko pracy
 • codzienny kontakt z językiem obcym
 • prywatną opiekę medyczną
 • multisport
 • dofinansowanie do posiłków w pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz szkolenia umożliwiające zdobycie bądź poszerzanie umiejętności
 • przyjazną atmosferę

 

Kierownik projektu będzie  odpowiedzialny za zarządzanie, wdrażanie i kontrolowanie nadzorowanych projektów.

Kandydat  będzie nadzorował bieżące działania zespołu liderów zespołów projektowych, będzie komunikować się z różnymi zaangażowanymi stronami. Może konsultować się z ekspertami, jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu zapewnienia płynnego postępu projektów.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:

 • współpraca z kierownictwem firmy klienta w celu opracowania procedur i ustalenia celów programu
 • tworzenie określonych metodologii, dostarczanie klientowi dokumentów / raportu z wykonanych działań
 • koordynowanie procesów komunikacyjnych od klienta do innych stanowisk
 • planowanie i priorytetyzowanie projektów, dostarczając rozwiązania bezpośrednio powiązane ze wskaźnikami biznesowymi, które należy osiągnąć
 • monitorowanie projektu na każdym jego etapie
 • współpraca z kierownictwem przy opracowywaniu standardów wydajności i monitorowaniu zgodności z wdrożonymi standardami
 • inicjonowanie i proponowanie zmian w dowolnej modyfikacji procesu, używanych narzędzi lub standardów wydajności
 • zapewnienie wsparcia zespołowi w realizacji zobowiązań związanych z pracą
 • w przypadku wystąpienia problemów w działaniu, kandydat będzie przeprowadzał analizę przyczyn i skutków standardów wydajności. Tworzył i realizował działania naprawcze
 • uczestnictwo w następującym procesie dotyczącym podwładnych: selekcji, szkolenia, rozwoju zawodowego i oceny wyników


Wymagania:

 • umiejętności zarządzania ludźmi / umiejętności współpracy z klientem
 • doświadczenie w zarządzaniu zdalnym, elastyczność harmonogramu
 • znajomość technik negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • gromadzenie, analiza i raportowanie wiedzy
 • podstawowa wiedza prawnicza (prawo pracy i prawo handlowe; prywatność danych, poufność i własność intelektualna)
 • wiedza w zakresie moderowania treści
 • zdolność do dotrzymania terminów i pracy pod presją
 • logiczne i krytyczne myślenie
 • doskonałe umiejętności organizacyjne
 • zdolność do delegowania zadań 
 • zdolność do kierowania i motywowania pracowników
 • język angielski – poziom – C1

 

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

 

 • Polska, Poznań
  miejsce pracy
 • Angielski
  język wymagany

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 7822), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Silverhand” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Silverhand wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia. Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Silverhand, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Silverhand moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego (lista tych osób znajduje się na stronie internetowej www.silverhand.eu - w zakładce „O nas” i ograniczona jest wyłącznie do oddziałów: Poznań, Kraków, Ostrów Wielkopolski). Jednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@silverhand.eu, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@silverhand.eu; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Silverhand lub zadzwonię pod nr tel. +48539601600.

SILVERHAND Dominik Matczak – bezpieczne i satysfakcjonujące zatrudnienie za granicą (KRAZ 7822).

Opublikowane przez: Kamila Chrastek
Tel. do rekrutacji: +48 539 601 600